Zoek een beleggingspand op PandenPlein.nl

Alleen passieve belegger kan zeker zijn van box 3 kwalificatie


In de praktijk is niet altijd duidelijk hoe beleggingen in onroerend goed gekwalificeerd moeten worden. Wanneer is bijvoorbeeld sprake van beleggen in onroerend goed in box 3, respectievelijk van resultaat uit overige werkzaamheid in box 1? De belastingheffing in box 3 over de waarde in het economische verkeer is in de praktijk veelal lager dan de progressieve heffing in box 1. Voor veel beleggers is het dan ook van belang de onroerende zaken in box 3 te houden.

In artikel 3.90 en 3.91 Wet IB2001 is het begrip resultaat uit overige werkzaamheden gedefinieerd waaronder wordt verstaan “het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, zoals bij het verhuren van onroerende zaken, het in belangrijke mate door belastingplichtige zelf verrichten van groot onderhoud of andere aanpassingen van een zaak.


Criteria in jurisprudentie


Over het houden en handelen in onroerende zaken is veel jurisprudentie aanwezig die als handvat kan dienen om te bepalen wanneer sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer. Hiertoe zijn in de jurisprudentie de volgende criteria ontwikkeld:
Zelf werkzaamheden verrichten om onroerende zaken daarvan te verhuren (denk hierbij o.a. het plaatsen ven borden “te huur” of het opstellen van huurovereenkomsten, het leiden van bezichtigingen, het plaatsen van advertenties in kranten, etc.).
Het behandelen van klachten en vragen van huurders (denk hierbij o.a. aan het beschikbaar zijn om klachten aan te horen, eenvoudige klachten zelf verhelpen, etc.).
Het verzorgen van het innen van de huur en de andere huurderslasten (denk hierbij o.a. het periodiek versturen van de huurnota’s, versturen van aanmaningen, het begeleiden van incassotrajecten etc.).
Aan- en verkopen van onroerende zaken (bijvoorbeeld frequente oriëntatie op het aanbod van onroerende zaken, zelfstandige benadering van kadastrale gegevens, organiseren en deelnemen aan bezichtingen en het onderhouden van contacten met wederpartijen, etc.).

Opgemerkt dient te worden dat veel van de hiervoor genoemde activiteiten individueel niet voldoende omvang hebben om te leiden tot een werkzaamheid. Pas indien deze gezamenlijk worden uitgevoerd kan er sprake zijn van een activiteit. Een andere indicatie is de intensiteit van het aan- en verkopen van onroerende zaken. Geregeld aan- en verkopen van panden kan duiden op meer dan normaal vermogensbeheer, waarbij het gaat om de intentie ten tijde van de aankoop van de onroerende zaak( langdurig te exploiteren danwel spoedig te verkopen) .


Grijze gebieden


In de praktijk leveren de afbakeningen tussen box 1 en box 3 grijze gebieden op. Op voorhand is niet altijd met zekerheid vast te stellen wanneer er sprake is van een werkzaamheid met betrekking tot de inkomsten van de transactie. Voorlopig zullen we nog met een bepaalde onzekerheid geconfronteerd worden als het gaat om etikettering van bepaalde activiteiten. Door bepaalde activiteiten niet uit te voeren wordt het risico van het ontstaan van een werkzaamheid tot een minimum beperkt.


Conclusie


Of sprake is van een resultaat uit overige werkzaamheid is van feitelijke aard.
Wordt gebruik gemaakt van specifieke kennis, deskundigheid of relaties om het resultaat te behalen, dan zal er sprake zijn van een werkzaamheid.
Voor sommige vormen van arbeid zal sneller sprake zijn van een werkzaamheid.
Het veelvuldig handelen in onroerende zaken zal sneller een werkzaamheid doen ontstaan.
Het verdient aanbeveling beleggen in onroerende zaken zo passief mogelijk aan te pakken en veel van de beleggingsgerelateerde werkzaamheden uit te besteden.

Deze tekst is mede tot stand gekomen door de heer J. Persoon van RAAD Maastricht B.V.
www.raadmaastricht.nl


Ambyerstraat-Noord 74-A
6225 EG Maastricht
043 363 8563